Materiały dla liceum. Zjazd: 23-24 kwietnia 2021

Klasa I

Fizyka

 1. Fizyka atomowa
  1. Promieniowanie termiczne
  2. Zjawisko fotoelektryczne, fotony
  3. Widma promieniowania gazów
  4. Budowa atomu

Zadania z rozdziałów proszę odesłać na adres marian797@gmail.com

Język polski

Klasa II

Chemia

Fizyka

 1. Praca i energia
  1. Praca
  2. Energia potencjalna
  3. Energia kinetyczna
  4. Prawo zachowania energii mechanicznej

Zadania z rozdziałów proszę odesłać na adres marian797@gmail.com

Geografia

Pytania egzaminacyjne:

 1. Podaj najważniejsze procesy endogeniczne, które ukształtowały powierzchnię Polski.
 2. Scharakteryzuj wiatry lokalne w Polsce.
 3. Który z sektorów gospodarki narodowej jest najbardziej narażony na straty spowodowane
  niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i klimatycznymi? Uzasadnij swój wybór.
 4. Jakie typy powodzi wyróżniamy w Polsce ze względu na genezę.
 5. Rola sztucznych zbiorników wodnych w działalności gospodarczej Polski.
 6. Szwajcaria Kaszubska skąd nazwa tego regionu, omów jego tradycję, obyczaje i obrzędy.
 7. Kraina Tysiąca Jezior skąd nazwa tego regionu, w jaki sposób powstały jeziora na tym terenie.
 8. Kraina znikających jezior, co to za kraina, wskaż przyczynę tego zjawiska.
 9. Czynniki wpływające na powstawanie bagien i mokradeł Niziny Podlaskiej i Polesia Lubelskiego.
 10. Wyjaśnij przyczynę zjawiska nadmiaru wody a jednocześnie jej deficytu dla gospodarki na Nizinie
  Podlaskiej i Polesie Lubelskiego.
 11. Turystyka w górach zrębowych – Sudetach.

Temat pracy kontrolnej: Cechy klimatu Polski

Język polski

Matematyka

Powtarzamy informacje o trójkątach prostokątnych.

Klasa III

Biologia

1. temat: Biotechnologia tradycyjna i nowoczesna.

https://slideplayer.pl/slide/10648576/

2. temat: Modyfikacje genetyczne, klonowanie.

https://piorin.gov.pl/files/userfiles/giorin/wn/gmo/broszury/1.pdf

https://prezi.com/p/sxzcvop28jj6/klonowanie/

3. temat: Biotechnologia w ochronie środowiska.

https://epodreczniki.pl/a/biotechnologia-w-ochronie-srodowiska/D8XGaAD9E

Geografia

Test:

 1. Jakie struktury geologiczne wyróżniamy na terenie naszego państwa?
 2. Wymień cechy rzeźby polodowcowej młodoglacjalnej i staroglacjalnej.
 3. Główne cechy klimatu Polski.
 4. Jakie funkcje oprócz produkcyjnej, pełnią gleby w Polsce?
 5. Scharakteryzuj Pobrzeże Szczecińskie.
 6. Szwajcaria Kaszubska skąd nazwa tego regionu, omów jego tradycję, obyczaje i obrzędy.
 7. Kraina Tysiąca Jezior skąd nazwa tego regionu, w jaki sposób powstały jeziora na tym terenie.
 8. Kraina znikających jezior, co to za kraina, wskaż paczynę tego zjawiska.
 9. Czynniki wpływające na powstawanie bagien i mokradeł Niziny Podlaskiej i Polesia Lubelskiego.
 10. Wyjaśnij przyczynę zjawiska nadmiaru wody a jednocześnie jej deficytu dla gospodarki na Nizinie
  Podlaskiej i Polesie Lubelskiego.
 11. Budowa Karpat i jej przyrodnicze konsekwencje.

Temat pracy kontrolnej: Gleby Polski a działalność człowieka

Język polski

Matematyka

Semestr V

Proszę wykonać próbny arkusz wraz z zadaniami otwartymi.

Dodaj komentarz