Materiały dla studium. Zjazd: 6-7 czerwca 2020

Opiekun medyczny

Anatomia i fizjopatologia

 1. Starzenie się organizmu. Co się dzieje z naszym organizmem w miarę upływu lat?
 2. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10

Elementy psychologii i socjologii

Język migowy

Zdrowie publiczne

Proszę wybrać 1 zestaw i go opisać. Prace można składać do sekretariatu szkoły bądź wysłać na email: bszalek2068@interia.pl

  1. Objaśnij pojęcia aseptyka, dezynfekcja, sterylizacja.
  2. Co to jest zdrowie publiczne.
  3. Omów zasady obowiązujące w zakładach opieki medycznej.
  1. Wymień i omów źródła zakażenia oraz drogi szerzenia się drobnoustrojów w szpitalu.
  2. Objaśnij pojęcia: promocja zdrowia, profilaktyka, edukacja zdrowotna, definicja zdrowia według WHO.
  3. Omów czynności opiekuńcze podejmowane wobec osoby chorej i niesamodzielnej.
  1. Omów ogniwa łańcucha epidemicznego.
  2. Wymień metody profilaktyki stosowane w pracy opiekuna medycznego.
  3. Jak segregować odpady i zabezpieczać ja zgodnie z obowiązującymi zasadami.
  1. Opisz procedury segregacji i usuwania odpadów medycznych.
  2. Zadania opiekuna medycznego w zakresie edukacji zdrowotnej.
  3. Wymień i opisz cztery poziomy profilaktyki odpowiadające różnym fazom rozwoju choroby.
  1. Znaczenie zdrowia w życiu człowieka. Wpływ czynników środowiskowych na zdrowie.
  2. Omów podstawowe metody zapobiegania zakażeniom biologicznym.
  3. Opisz zakres systemu ubezpieczeń społecznych tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe wypadkowe.

Technik administracji

Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

W zakresie zajęć proszę zapoznanie się z prezentacjami znajdującymi się pod następującymi linkami:

 1. Cykl koniunkturalny
 2. Podatki na świecie

Egzaminy pisemne – Odpowiedz na pytania:

 1. Co to jest zarządzanie?
 2. Jakie są funkcje zarządzania?

Organizacja pracy biurowej

Egzaminy pisemne – Odpowiedz na pytanie:

 1. Co to jest etyka zawodowa?

Podstawy prawa administracyjnego

Egzaminy pisemne – Odpowiedz na pytania:

 1. Jakie organy tworzą system administracji terenowej?
 2. Jakie podstawowe akty prawne stanowią podstawę funkcjonowania samorządów
  terytorialnych?

Postępowanie administracyjne

Pracownia pracy biurowej

Technik BHP

Techniczne Bezpieczeństwo Pracy

Zadania egzaminacyjne / prace kontrolne

Ocena ryzyka

 1. Dokonaj oceny ryzyka zawodowego na stanowisku Piekarz

Zagrożenia w środowisku pracy

 1. Wymień zagrozenia wynikajace z czynności wykonywanych przez operatora żurawia

Badanie przyczyn i okoliczności wypadków

 1. Podaj definicje wypadku przy pracy oraz wypadku w drodze z i do pracy

Język angielski

Pracownia komunikacji interpersonalnej

Dodaj komentarz