Materiały dla studium. Zjazd: 6-7 listopada 2020

Opiekun medyczny

Język niemiecki

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

wyjaśnij pojęcie : POTRZEBA
proszę wymienić podstawowe potrzeby życiowe człowieka
proszę zapoznać się z teorią hierarchii potrzeb PIRAMIDA MASLOWA. Na czym polega?

Pracowania zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych

BHP

Technik administracji

Organizacja pracy biurowej

Podstawy prawa administracyjnego

W ramach zajęć z podstaw prawa administracyjnego proszę o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na poniższych stronach:

Prawo cywilne

Do przeczytania i analizy do rozdziału III włącznie.

Technik BHP

Ergonomia

Artykuły do Ergonomii:

 1. Chorzy na pracę
 2. Wychodzenie z izolacji
 3. Stres i wypalenie zawodowe

Język angielski

Proszę zapoznać się z załączonym słownictwem oraz poczytać o bezpieczeństwie w miejscu pracy na załączonej stronie.

safety first – bezpieczeństwo przede wszystkim
to undertake – podjąć się, przedsięwziąć
undertaken – podjęte
undertaken steps – podjęte kroki
undertaken measures – podjęte środki
 
entitled to – uprawniony, uprzywilejowany do
authorized to – upoważniony, autoryzowany do
qualified for – wykwalifikowany do
certified – certyfikowany, atestowany
licensed – upoważniony, dyplomowany, licencjonowany
 
accident – wypadek
by accident – przez przypadek, przypadkowo
accident at work – wypadek w pracy
work-related accident – wypadek przy pracy
industrial accident – wypadek przemysłowy
disease – choroba
occupational disease – choroba zawodowa
 
to release – wypuszczenie, uwolnienie
to spread – rozprzestrzeniać się, propagować, szerzyć
to deal with – postępować z
to treat (sth) – leczyć, obrabiać, traktować
treatment – leczenie, obrabianie, traktowanie
forkliftforklift truck – wózek widłowy
storage – składowanie, przechowywanie, magazynowanie
speed – prędkość
speed limit – ogranicz prędkość (zwykle na znakach)
slow down – zwolnij (w mowie)
reduce speed – zmniejsz prędkość
road / traffic sign – znak drogowy
traffic – ruch drogowy
 
passageway / corridor / hall / passage – korytarz, przejście
pavement (BrE) /sidewalk (AmE) – chodnik
pedestrian – pieszy
staircase – klatka schodowa
floor – piętro
lift (BrE) / elevator (AmE) – winda
 
no trespassing – wstęp wzbroniony
indoor – wewnątrz, wewnętrzny
outdoor – na zewnątrz, zewnętrzny
no smoking – zakaz palenia
smoking area – miejsce wyznaczone do palenia
no smoking area – miejsce, w którym zabrania się palenia

Techniczne Bezpieczeństwo Pracy

Artykuły na Techniczne Bezpieczeństwo Pracy:

 1. Bez osłony
 2. Z siłą wodospadu
 3. Groźniejsze niż bomba
 4. Pod ciśnieniem
 5. Gwarant życia
 6. Kurtyny i bariery świetlne
 7. Elegia przy ścince drzewa cz. I i II
 8. Groźny bisfenol
 9. Cena postępu

Miesięcznik Państwowej Inspekcji Pracy

Technik sterylizacji

BHP

Język niemiecki

Sterylizacja medyczna

Ostatni plik dla chętnych do przeczytania. Szczegółowa instrukcja dekontaminacji endoskopu firmy Olympus.

Dodaj komentarz